Instructional Coaching

Instructional Coaching

Το Instructional Coaching αποτελεί μια διαδικασία τριαδικής σχέσης (Coach-εκπαιδευτικός- μαθητής) με στόχο την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ επίδοσης του μαθητή και επιτάχυνσης της διδασκαλίας μέσα από την εφαρμογή κατάλληλα δομημένων κι αντιπροσωπευτικών προς τις εκπαιδευτικές ανάγκες τεχνικών.

Για τη διαμόρφωση ενός Instructional Coaching προγράμματος προαπαιτείται ο καθορισμός των διδακτικών αναγκών του εκάστοτε εκπαιδευτικού -οποιουδήποτε αντικειμένου διδασκαλίας και οποιουδήποτε γνωστικού επιπέδου διδασκομένων. Με βάση αυτές καταρτίζεται το διδακτικό πλάνο, το οποίο δεν αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο διδασκαλίας συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου αλλά μια ακολουθία στρατηγικών διδακτικής αναβάθμισης με στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης.

Συνεπώς, το Instructional Coaching απευθύνεται σε δασκάλους, καθηγητές, διευθυντές σχολείων και ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ξένων γλωσσών και μέσης εκπαίδευσης, οι οποίοι σε συνεργασία με τον Coach θέτουν τους διδακτικούς στόχους, συναποφασίζουν για τις κατάλληλες τεχνικές, και αξιολογούν τα αποτελέσματά τους ανά τακτά διαστήματα, πάντα με γνώμονα τις συνθήκες που διαμορφώνει η σύσταση της εκάστοτε ομάδας μαθητών.

Ο ρόλος μου ως Instructional Coach στο όλο εγχείρημα είναι πολυδιάστατος, καθώς η εφαρμογή του Instructional Coaching Model στόχο έχει να:

  • συμβάλλει στην αναβάθμιση της παρεχόμενης διδασκαλίας
  • συνδιαμορφώνει τη διδακτική στοχοθεσία
  • ενισχύει τη δυναμική του διδάσκοντος μέσω καίριας ανατροφοδότησης
  • αναπλαισιώνει τη σχέση διδάσκοντος-μαθητή
  • επιβοηθά στη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών μέσα από την αξιολόγηση καταγεγραμμένων αποτελεσμάτων
  • επιτείνει τη δημιουργικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας
  • εφοδιάζει το διδάσκοντα με τα κατάλληλα εργαλεία Coaching που επιδέχονται εφαρμογή σε επίπεδο τάξης και επομένως:
  • εξελίσσει ή ενισχύει τα ατομικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά του κάθε εκπαιδευτικού ώστε να γίνει αποτελεσματικότερος σε μικρότερο χρόνο αλλά και:
  • τον εξοπλίζει αναλόγως για μια λειτουργικότερη διαχείριση της τάξης ή οποιασδήποτε εκπαιδευτικής πρόκλησης

Εκείνο που επιτυγχάνεται με το Instructional Coaching είναι ο συγκερασμός γνωστικών-εκπαιδευτικών-διδακτικών-μαθητικών στόχων, οι οποίοι υλοποιούνται μέσα από τη συνεργασία όσων εμπλέκονται στη διδακτική πράξη. Πάντα, όμως, πυρήνας είναι το πρόσωπο που διδάσκει και ζητούμενα η όξυνση της ευελιξίας του και η επίτευξη μετρήσιμων θετικών διδακτικών αποτελεσμάτων.

 

 

 

EnglishGermanGreek