Educational Coaching

Educational Coaching

Το Educational Coaching αποτελεί την απάντηση στην ανάγκη για μια νέου τύπου μαθητοκεντρική εκπαίδευση, όπου η απόκτηση γνώσεων και η υψηλή σχολική επίδοση προσεγγίζονται όχι ως μηχανιστικός αυτοσκοπός αλλά ως μια δημιουργική διαδικασία ενεργητικής εμπλοκής.

Εκείνο που χρειάζεται ο σύγχρονος μαθητής δεν είναι απλώς και μόνο μια υψηλή βαθμολογία ή η επιτυχία σε διαγωνίσματα και εξετάσεις. Σημασία πλέον έχει μια παραγωγική μελέτη, η οποία φέρει στοιχεία αυτονομίας και εκκινεί από εσωτερικά κίνητρα -όχι από επιβολή.

Με τη συμβολή του Educational Coaching ο μαθητής:

  • αποκτά πιο ενεργητική εμπλοκή στη διαδικασία της μάθησης
  • αναπτύσσει επίγνωση για τις μαθησιακές και γνωστικές του ανάγκες
  • αντιλαμβάνεται το εύρος των γνωστικών του δυνάμεων και μαθαίνει να τις αξιοποιεί
  • ενσωματώνει τη δεξιότητα της αυτενέργειας ως προς την κατάκτηση της γνώσης
  • προσεγγίζει τη μελέτη του με προθυμία κι όχι ως εξωτερικά επιβαλλόμενη υποχρέωση
  • αποκτά υπευθυνότητα ως προς την επίτευξη μαθησιακών στόχων
  • ενισχύει τη μεθοδικότητά του σχετικά με την οργάνωση της μελέτης του

Η δράση του Educational Coach βασίζεται στην ιδέα ότι κάθε μαθητής έχει τη δυνατότητα βαθμιαία να αναπτύξει σε μικρό ή μεγάλο βαθμό την επίγνωση του προσωπικού του στυλ μάθησης, να καλλιεργήσει τη συνέπεια και τη συστηματικότητα στη μελέτη του, και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση αλλά και ενδιαφέρον πραγματικό για τη μάθηση.

 

EnglishGermanGreek