Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ COACH

Ο Coach αποτελεί, θα μπορούσαμε να πούμε, μια πολύτιμη παρουσία στη ζωή του Coachee: είναι δίπλα του για να τον εμπνεύσει, να τον προκαλέσει να εντοπίσει τους στόχους του, και, ταυτόχρονα, να πιστέψει ότι διαθέτει ο ίδιος τις δυνάμεις και τους τρόπους να τους επιτύχει. Έχει ρόλο παρακινητικό, δηλαδή με τις κατάλληλες τεχνικές κινητοποιεί σε δράση και σε υπέρβαση εσωτερικών (όπως οι δυσλειτουργικές πεποιθήσεις) και εξωτερικών (όπως οι περιβάλλουσες συνθήκες) εμποδιών που καθηλώνουν τον Coachee στη στασιμότητα.

 

Όραμα και καθήκον του Coach είναι η συνολική ανάπτυξη του Coachee και, πιο συγκεκριμένα, η καλλιέργεια της αυτενέργειας και της συνειδητής λήψης αποφάσεων.Εκείνο που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο Coach δεν παρέχει συμβουλές, δεν υποδεικνύει, δεν κατευθύνει. Η δεξιοτεχνία του συνίσταται ακριβώς σε αυτό: στο να παρέχει το κατάλληλο υπόβαθρο ώστε ο Coachee να μην χρειάζεται συμβουλές, υποδείξεις και κατευθυντήριες γραμμές από άλλους αλλά να καθίσταται ανεξάρτητος.

EnglishGermanGreek